Inici

Associació Catalana d'Aficionats al Il.lusionisme

Benvinguts al nostre espai màgic

Benvolguts/des socis/es:

Com bé sabeu, estem en un moment de canvis en la nostra societat. El més important i en el que més energies estem invertint és el canvi de local al carrer d’en Grassot número 27. Un local adaptat que ens convertirà en una de les primeres associacions de màgia amb llicència d’activitats i ens permetrà preservar un dels nostres béns més valuosos: la nostra biblioteca màgica. Aquest canvi no significa només un simple trasllat convencional, si no que comporta una sèrie de grans despeses ja que s’ha de reformar per poder-lo adaptar a les nostres necessitats com a societat i convertir-lo en el lloc agradable i confortable que tots volem per les nostres múltiples reunions setmanals i per les futures activitats que ens permetrà el tenir un local propi amb tot en regla. En aquest sentit, al ser nosaltres una societat sense ànim de lucre i tenint en compte la conjuntura econòmica que ens acompanya, les entitats bancàries no tenen cap intenció de deixar-nos els diners necessaris tot i que gaudim d’una bona solidesa econòmica. És per això que vam pensar en una sèrie de mesures i de fórmules a partir de les quals poguéssim ser els propis socis els qui financéssim aquesta suma. Ja sigui a partir de donacions, bestretes de quotes futures, petits crèdits, ajuda en espècies per reduir possibles despeses o fins i tot un Verkami, tota contribució és molt ben rebuda i ens comprometem des de la junta a la màxima serietat a l'hora de tractar-la. Si algú creu que pot col·laborar tant de manera econòmica com donant un cop de mà, agrairíem que es posés en contacte amb la junta per poder-ho fer efectiu. Moltes gràcies de tot cor i fins aviat! David Valencia 626 991 869 Arnau Cazes 637 866 903

Queridos/as socios/as:

Como bien sabéis, estamos en un momento de cambios en nuestra sociedad.
Lo más importante y en el que más energías estamos invirtiendo es el cambio de local en la calle de Grassot número 27. Un local adaptado que nos convertirá en una de las primeras asociaciones de magia con licencia de actividades y nos permitirá preservar uno de los nuestros bienes más valiosos: nuestra biblioteca mágica.
Este cambio no significa sólo un simple traslado convencional, sino que conlleva una serie de grandes gastos ya que debe reformarse para poderlo adaptar a nuestras necesidades como sociedad y convertirlo en el lugar agradable y confortable que todos queremos para nuestras múltiples reuniones semanales y por las futuras actividades que nos permitirá el tener un local propio con todo en regla.
En este sentido, al ser nosotros una sociedad sin ánimo de lucro y teniendo en cuenta la coyuntura económica que nos acompaña, las entidades bancarias no tienen ninguna intención de dejarnos el dinero necesario aunque disfrutamos de una buena solidez económica.
Es por eso que pensamos en una serie de medidas y de fórmulas a partir de las cuales pudiéramos ser los propios socios quienes financéssim esta suma.
Ya sea a partir de donaciones, anticipos de cuotas futuras, pequeños créditos, ayuda en especies para reducir posibles gastos o incluso un Verkami, toda contribución es muy bien recibida y nos comprometemos desde la junta a la máxima seriedad a la hora de tratarla.
Si alguien cree que puede colaborar tanto de manera económica como dando una mano, agradeceríamos que se pusiera en contacto con la junta para poder hacerlo efectivo.

Muchas gracias de todo corazón y hasta pronto!

David Valencia 626 991 869
Arnau Cazes 637 866 903

Dear associates:

As you know, we are at a time of changes in our society.
The most important thing and the one that most energies we are investing in is the change of premises in Carrer d'en Grassot number 27. An adapted place that will turn us into one of the first associations of magic with license of activities and will allow us to preserve one of ours most valuable assets: our magic library.
This change doesn’t mean only a simple conventional transfer, it entails a series of great expenses because it must be reformed to be able to adapt it to our needs as a society and make it a pleasant and comfortable place that all we want for our multiple weekly meetings and for the future.
In this sense, since we are a non-profit society and taking into account the economic situation that accompanies us, banks are not going to leave us the necessary money even though we enjoy good economic soundness.
That's why we thought a plenty of measures and formulas from which we could be the own partners who would finance this sum.
Whether from donations, future installments, small credits, species help to reduce possible expenses or even a Verkami, all contributions are very welcome and we commit ourselves from the board to the utmost seriousness at the time of treat it.
If someone believes that they can collaborate both financially or by giving a hand, we would appreciate being contacted by the board to be able to do so.

Thank you very much and see you soon!

David Valencia 626 991 869
Arnau Cazes 637 866 903